Twitter Facebook Youtube Subscribe
Domů » Náboženství » Požehnání

Požehnání

Proč Židé říkají požehnání před jídlem? Co je vlastně cílem věty, která je řečena před požitím jakéhokoliv jídla? Vlastně vše, co je v tomto světě, má nesmírnou symboliku, přestože z hlediska úrovně všech nesčetných duchovních světů jsme na úrovni zcela nejnižší, jejich i naše náprava a probuzení spočívá zde na tomto světě.

Dobré skutky a přikázání, které zde plníme, jsou neviditelnými silami, které všemi těmito světy od toho našeho až po ty nejvyšší hýbají, určité řídící středisko, které vysílá sílu dalším světům. Každý náš čin řídí osudy celých světů, jejichž je náš vesmír jen nepatrnou součástí. Proto je vlastně důležitá symbolika čehokoliv, co se na tomto světě nachází, všech, kdo se odhodlali se obětovat a do tohoto světa sestoupit, i rostlin a věcí neživých.

Zkuste se podívat na člověka, který vybírá na trhu rajčata, zeptejte se ho, jaká mu nejvíce chutnají, a potom jej pozorujte dále. Uvidíte, že mnohá rajčata, ta nejlepší podle jeho klíče, svojí rukou minul, a naopak si vzal některá, která jsou podle něj horší kategorie. Proč to udělal? Protože v onom rajčeti jsou určité svaté jiskry, které čekají na svou nápravu skrze to, že je někdo sní a pakliže jsou ony jiskry blízké kořeni duše onoho člověka, podvědomě se přitáhnou. Ale i nyní, když si rajče koupil nebo vypěstoval, není jeho.

Jeden verš Písma nám říká, že Hospodinu patří země se všemi jejími zástupy a jiný verš říká, že nebesa patří Hospodinu a zemi že dal lidem. Naši moudří vysvětlují, že ono předání lidem je na základě požehnání, každý tedy musí proto, aby mohl jíst onen plod, ještě požehnat. To však není vše, když plod získal jak fyzicky tak duchovně, i nyní jej získal jen ke svému užitku, například hrušku k jídlu, ale ne k házení na okno.

Důvod je ten, že ona hruška je důsledkem požehnání proudícího sem duchovními kanály. Zničením tohoto požehnání se kanál ucpe a tím se i umenší hojnost na tomto světě. To i vysvětluje výrok našich moudrých, že ten, kdo před jídlem nežehná, okrádá Boha a i pospolitost Izraele.

Jak je to možné? Země patří Bohu a na základě požehnání ji získávají lidé, jak tedy lze jedinou krádeží okrást i prodávajícího i kupujícího? Ale je tomu tak, že pospolitost je okradena tím, že bez požehnání se taktéž ucpává onen duchovní kanál a tak se umenší hojnost na světě, což pociťují všichni. A jak okrádá samotného Stvořitele? Hned dvěma způsoby. Zaprvé nezíská například onu hrušku pro sebe z duchovního hlediska, tudíž nemůže dojít k duchovní nápravě jejích jisker, dojde k pouhé určité energetické a látkové výměně, ale ony jiskry zůstávají na stejné úrovni. Je to jakoby někdo rozřezal dobrý stůl proto, aby zatopil v kovářské peci a mohl vyrobit hřebíky k stavbě nového stolu, takže vlastně svým počínáním duchovně škodí. Navíc náprava tohoto světa je rozdělena na počet prací, které mají být vykonány během jeho trvání, dobré skutky, přikázání, modlitby a také požehnání, jídlo, které každý během doby existence sní je také do tohoto zahrnuto a k tomu patří požehnání.

Pakliže onen dotyčný nepožehná, tato práce zde chybí a někdo ji musí nyní za něj nahradit, kdo toto vše napravuje-Stvořitel. Proto se to taktéž nazývá krádeží. Tak je tomu u Židů. Jak je tomu ale s Nežidy? Ti nemají povinnost žehnat nad jídlem, protože když se rozhodli obětovat a přijít na tento svět, nerozhodli se přijmout ono plné jho Tóry a přikázání, pouze sedm z nich a pomáhají nápravě světa pouze dobrými skutky, proto i jejich jídlo není rozpočítáno na jednotlivé práce-požehnání, a pakliže nepožehnají, není to krádeží, naopak tím zachovávají svoji existenci, aby mohli konat další dobré skutky, tím se též oněm jiskrám dostane částečné nápravy.

Pakliže se ale Nežid rozhodne požehnat, míra jeho nápravy se ještě trochu posílí a proto, pakliže jsme si jistí, že žehná Hospodinu, odpovídáme nad jeho požehnáním omen, jako nad požehnáním Žida. Poučení pro nás všechny: jídlo je Boží dar, važme si jej, chovejme se zodpovědně a chvalme za vše Hospodina, tím se na světě zvýší blahobyt.

Autor: Jicchak Seifert
Štítky

Napsat komentář